s1
s1
s1
Các loại căn hộ

Căn hộ số 16


Căn hộ số 15

Căn hộ số 15 chung cư Tây Hà Tower
Căn hộ số 15 chung cư Tây Hà Tower

Căn hộ số 14

Căn hộ số 14 chung cư Tây Hà Tower

Căn hộ số 13

Căn hộ số 13 chung cư Tây Hà Tower
Căn hộ số 13 chung cư Tây Hà Tower

Căn hộ số 12

Căn hộ số 12 chung cư Tây Hà Tower

Căn hộ số 11

Căn hộ số 11 chung cư Tây Hà Tower
Căn hộ số 11 chung cư Tây Hà Tower

Căn hộ số 10

Căn hộ số 10 chung cư Tây Hà Tower
Căn hộ số 10 chung cư Tây Hà Tower

Căn hộ số 9

Căn hộ số 9 chung cư Tây Hà Tower
Căn hộ số 9 chung cư Tây Hà Tower

Căn hộ số 8

Căn hộ số 8 chung cư Tây Hà Tower
Căn hộ số 8 chung cư Tây Hà Tower

Căn hộ số 7

Căn hộ số 7 chung cư Tây Hà Tower
Căn hộ số 7 chung cư Tây Hà Tower

Căn hộ số 6

Căn hộ số 6 chung cư Tây Hà Tower
Căn hộ số 6 chung cư Tây Hà Tower

Căn hộ số 5

Căn hộ số 5 chung cư Tây Hà Tower
Căn hộ số 5 chung cư Tây Hà Tower

Căn hộ số 4

Căn hộ số 4 chung cư Tây Hà Tower
Căn hộ số 4 chung cư Tây Hà Tower

Căn hộ số 3

Căn hộ số 3 chung cư Tây Hà Tower

Căn hộ số 2

Căn hộ số 2 chung cư Tây Hà Tower
Căn hộ số 2 chung cư Tây Hà Tower


Căn hộ số 1

Căn hộ số 1 chung cư Tây Hà Tower

Căn hộ số 1 chung cư Tây Hà Tower